Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde praktijk

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I.                    Algemene informatie

1.       Gegevens ggz-aanbieder

 

 

–          Naam praktijk                                 Mentalmints

–          Naam regiebehandelaar                Kurdistan Aziz

–          Naam praktijkhoudster                 Sumeja Ahmic

–          Praktijkadres                                   Boerhaavelaan 40 2713HX Zoetermeer

–          Telefoonnummer                            0639460295

–          E-mailadres                                        info@mentalmints.nl

–          Website                                               mentalmints.nl

–          Inschrijving KvK                                 55320422

–          BIG-registraties                                  49917739025

–          Overige kwalificaties                       Systeemtherapeut

–          Basisopleiding                                   GZ-psycholoog KJ

–          AGB-code praktijk                             94064958

–          AGB-code persoonlijk                       94061760

2.       Werkzaam in:

 

–          De generalistische basis-ggz

3.       Aandachtsgebieden

 

–          Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

–          Psychologenpraktijk Mentalmints biedt behandeling en begeleiding aan jongeren van 18+ en/of hun ouders en aan volwassenen. In de praktijk kun je terecht voor een breed scala een klachten, waaronder:

Levensfaseproblematiek, gezins- en relatieproblematiek, stress gerelateerde klachten, ontwikkelingsstoornissen, internaliserende problematiek ( angst/ paniek klachten, depressie) en externaliserende problematiek ( gedragsproblemen), opvoedondersteuning, existentiële vragen. De behandelvormen die ik bied zijn: partner-relatietherapie, individuele therapie,

4.       Samenstelling van de praktijk

 

Medewerker 1

–          Naam: Kurdistan Aziz

–          BIG-registratienummer: 49917739025

–          Functie: Regiebehandelaar, GZ-psycholoog

Medewerker 2

–          Naam: Sumeja Ahmic

–          Functie: Praktijkhoudster, Basispsycholoog

 

5.       Professioneel netwerk

 

         Huisartsenpraktijk(en)

           Collegapsychologen en -psychotherapeuten

           GGZ-instellingen

           Anders: Fysiotherapeut

–          Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:

 

Huisartspraktijken, collega psychologen en psychotherapeuten, ggz-instellingen, fysiotherapeuten

–          Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

Op- en afschaling, test diagnostiek, consultatie, waarneming, vervanging, intervisie, en medicatie.

–          Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:

Huisarts of huisartsenpost of spoedeisende hulp 112

6.       Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: er zich zelden een crisissituatie voordoet. Indien er sprake is van een crisissituatie wordt de huisarts gebeld die de crisisdienst zal inschakelen.

7.       Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

 

–          Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?

                           Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars

8.       Behandeltarieven

o   Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk www.mentalmints.nl/tarieven

o   Ik hanteer voor niet-verzekerde zorg het volgende tarief overig product, vastgesteld door de NZa, het ozp-tarief: www.mentalmints.nl

o   Ik hanteer voor zelfbetalers het volgende tarief: www.mentalmints.nl

o   Ik hanteer de volgende voorwaarden voor no-show: www.mentalmints.nl

 

o   Mijn tarief voor no show -als de patiënt de sessie niet tijdig heeft afgezegd is gepubliceerd op mijn website

9.       Kwaliteitswaarborg

 

–          Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

–          Intervisie

–          Bij- en nascholing

–          Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

–          De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10.   Klachten en geschillen regeling

 

o   Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij Arthur Lepelaar op info@mentalmints.nl . De klachtenregeling is hier te vinden:

o   www.mentalmints.nl/klachten

o   Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij P3NL en de geschillenregeling is hier te vinden: http://p3nl.nl/geschillenregeling

11.   Regeling bij vakantie en calamiteiten

 

o   Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

Kurdistan Aziz , GZ-psycholoog

o   Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

 

 

 

II.                 Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

12.   Wachttijd voor intake en behandeling

 

o   Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via de www.mentalmints.nl en kunnen deze telefonisch opvragen.

13.   Aanmelding en intake

 

o   De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld: De gehele (aanmeld)procedure verloopt via Sumeja Ahmic. U kunt zich via de website, telefonisch en per mail aanmelden.

o   Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals

een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

14.   Diagnostiek

o   De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:

 

Naam: Sumeja Ahmic, Basispsycholoog

Onder regie van:

Naam: Kurdistan Aziz

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie                     Omschrijving

9401                                  GZ-psycholoog, 1e lijn

9406                                  GZ-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

 

           

o   Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?

Ja, Sumeja Ahmic in functie als Basispsycholoog

 

15.   Behandeling

 

o  Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:

 

Naam: Sumeja Ahmic

Generalistische basis ggz:

Basispsycholoog

Onder regie van:

Naam: Kurdistan Aziz

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie                     Omschrijving

9406                                  GZ-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

o   Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:

 

Naam: Sumeja Ahmic

Generalistische basis ggz:

Basispsycholoog

Onder regie van:

Naam: Kurdistan Aziz

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie                     Omschrijving

9406                                  GZ-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

 

Ja

Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Er wordt rapportage gemaakt na het intakegesprek, de diagnostiek en bij het behandelplan. Dit wordt besproken met, en gegeven aan de client. Met iedere client wordt de behandeling per sessie gemonitord. Iedere sessie wordt nagegaan of opdrachten helder zijn, of het lukt en zo niet, wat dat belemmert. Er wordt voortdurend samen met de patiënt afgestemd op verwachtingen.

Regelmatig wordt extra geëvalueerd met het behandelplan er bij, waar de behandeldoelen in vermeld staan. Patiënten krijgen een afschrift van alle informatie die naar de huisarts gaat, zowel bij aanvang van de behandeling als na afloop van de behandeling. In overleg met patiënten kan de behandeling aangepast worden indien gewenst.

Op verzoek van patiënt, op mijn verzoek of op verzoek van naasten, wordt de omgeving hierin ook betrokken na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

Soms gebeurt dat schriftelijk, maar meestal zijn ze dan aanwezig tijdens een sessie.

o   De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

 

Per sessie vindt voorgangsbespreking plaats. Tevens vindt voortgangsbespreking en evaluatie van het behandelplan (behandeldoelen) plaats. Indien passend wordt de voortgang gemonitord middels reflectieverslagen van de patient die de volgende sessie besproken worden. Aan het eind van de behandeling wordt stilgestaan bij de klanttevredenheid m.b.t. de therapie en mij als behandelaar. De ROM meting vindt plaats, in ieder geval aan het begin en aan het eind van de behandeling

 

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

o   Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Elke 3 sessies.

o   Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Na iedere therapiesessie middels het afnemen van een feedbackformulier

16.   Afsluiting/nazorg

 

o   Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:  Ja

o   De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

o   Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

III.               Omgang met patiëntgegevens

o   Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

o   In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

o   Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:  Ja

 

IV.              Ondertekening

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld

 

Regiebehandelaar:

 

[Naam]:  Kurdistan Aziz

 

[Plaats]: Zoetermeer

 

[Datum]: 13-09-2019

 

Praktijkhoudster/Basispsycholoog:

 

[Naam]:  Sumeja Ahmic

 

[Plaats]: Zoetermeer

 

[Datum]: 13-09-2019

 

 

 

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee in Rotterdam of Zoetermeer. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.
Call Now Button