Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
De opdrachtnemer: Mentalmints B.V.
De behandelaar: De behandelaar welke direct dan wel indirect zorgverlening biedt aan opdrachtgever.
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot levering van diensten, ofwel de cliënt.
Hierna wordt met ‘Mentalmints’ bedoelt de opdrachtnemer en wordt met ‘cliënt’ bedoelt de opdrachtgever.

2. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Mentalmints en de cliënt.

3. VERWIJZING
Voordat de intake van cliënt kan plaatsvinden dient Mentalmints in bezit te zijn van een digitale verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of bedrijfsarts. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om te zorgen voor een digitale verwijzing vanuit de verwijzer via Zorgdomein.

4. IDENTITEITSCONTROLE
Mentalmints is verplicht om te controleren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om BSN-nummer van cliënt te registreren en identiteit van cliënt vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Cliënt dient bij het eerste gesprek een identiteitsbewijs en verzekeringspasje te kunnen tonen aan de behandelaar.

5. AANMELDING
Mentalmints beoordeelt bij aanmelding van cliënt of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ en of Mentalmints de zorg kan bieden die noodzakelijk is. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.

6. BEHANDELPLAN
Na de intake stelt de behandelaar een behandelplan op welke met cliënt wordt doorgenomen. Dit is een voorstel. Cliënt heeft invloed op de uiteindelijke versie, het kan zijn dat de behandelaar vanuit zijn/haar expertise bepaalde beslissingen neemt waar cliënt zich niet helemaal mee kan verenigen. In dat geval zal er altijd worden gekeken naar de mogelijkheden om het behandelplan zoveel mogelijk naar wens cliënt vorm te geven. Na akkoord van cliënt op het behandelplan informeert de behandelaar de huisarts over de inhoud van het behandelplan.

7. INZAGE DOSSIER
Cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier (Elektronisch Patiënten Dossier), met uitzondering van de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. Mentalmints verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling en tot 15 jaar na afsluiting van de behandeling.

8. BEROEPSCODE
Mentalmints is gebonden aan de beroepscode voor Psychologen. De beroepscode omvat regels en plichten van de psycholoog/ GZ- en klinisch psycholoog/psychotherapeut en de cliënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector).

9. CRISES
Elk persoon kan in crisis raken. Het is mogelijk dat iemand zijn of haar gedrag niet meer in de hand kan houden. Gedachten aan zelfmoord kunnen de vorm aannemen van concrete plannen, of agressieve gevoelens gaan leiden tot gevaarlijk gedrag. De behandelaar zal proberen in te schatten of cliënt dergelijke risico’s loopt en mocht dat zo zijn, dan wordt client doorverwezen naar passende tweede- of derdelijnszorg. Cliënt kan ook zelf tot de conclusie komen niet uit te sluiten in crisis te raken. Dan ligt er bij cliënt de verantwoordelijkheid dit bij de intake aan te geven.

10. ONVERZEKERDE ZORG
Niet alle stoornissen zoals geclassificeerd in de DSM worden vanuit de geneeskundige GGZ behandeld of vergoed. Zo komt de behandeling van aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld na echtscheiding, verlies van werk of rouw) en hulp bij werk- en relatieproblemen (bijvoorbeeld burn-out), niet voor vergoeding in aanmerking omdat deze behandeling wettelijk is uitgesloten van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De behandeling dient de cliënt zelf te betalen. Voor onverzekerde zorg heeft de cliënt geen verwijzing nodig.

11. OFFERTES

11.1. De offertes voor zakelijke dienstverlening van Mentalmints zijn vrijblijvend en zijn tot nader genoemde periode geldig.

12. VERGOEDINGEN VANUIT DE ZORGVERZEKERING

12.1. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de zorgverzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
12.2. De cliënt heeft zelf de verantwoordelijkheid de factuur/declaratie in te dienen bij de zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor eventuele vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.
12.3. Sommige zorgverzekeraars stellen het verplicht om vòòr aanvang van de behandeling een machtiging aan te vragen bij hen. De verantwoordelijkheid van het aanvragen van de machtiging en daarmee het regelen van de vergoeding van de behandeling, ligt geheel bij de cliënt zelf.
12.4. Sommige zorgverzekeraars stellen het verplicht om vòòr aanvang van de behandeling een offerte met kostenindicatie van het behandeltraject aan te leveren. Mentalmints biedt een kostenindicatie middels de berekentool op de Mentalmints website. Wij geven geen officieel offerte document uit omdat de behandeling en kosten daarvan sterk afhankelijk zijn van zorgbehoefte en progressie van de behandeling.
12.5. Bij geschillen met de zorgverzekeraar van cliënt over (onder meer) vergoedingen kan cliënt zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

13. BETALINGSVOORWAARDEN
13.1. Mentalmints gaat een overeenkomst aan met de cliënt, wat betekent dat de cliënt te allen tijde verantwoordelijk is de facturen te betalen aan Mentalmints. Cliënt gaat hierbij een bindende betalingsverplichting aan.
13.2. Mentalmints hanteert bij het verlenen van geestelijke gezondheidszorg 100% NZa tarieven.
13.3. Mentalmints stuurt binnen een tot dertig dagen na de onderzoeks- en/of behandelings- datum een (geconsolideerde) factuur naar de cliënt.
13.4. De door Mentalmints (via partner Infomedics) aan de cliënt gefactureerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
13.5. De cliënt voldoet de factuur vanuit Infomedics per bankoverschrijving onder vermelding van het factuurnummer.
13.6. Indien door de cliënt aan Mentalmints machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan op zeven dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.
13.7. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim.
13.8. Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal Mentalmints opdrachtgeven aan Infomedics de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt Infomedics de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.
13.9. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is Mentalmints (via Infomedics) zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
13.10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.
13.11. Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en Mentalmints onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat Mentalmints zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.
Voor het treffen van maatregelen ter betaling geldt, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid zal geschieden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel mogelijk door behandelaar en cliënt begrensd te worden. Mentalmints kan ertoe besluiten een vervolgafspraak uit te stellen of te annuleren indien er nog onbetaalde facturen open staan.

14. OVERMACHT EN ONTBINDING

14.1. Ontbinding van de overeenkomst door de cliënt kan uitsluitend via een aangetekend schrijven.
14.2. Bij ontbinding van de overeenkomst door cliënt binnen een maand voor het starten van de opdracht, is cliënt het volledige bedrag verschuldigd. Bij eerdere annulering wordt 50 % van de kosten in rekening gebracht.
14.3. Mentalmints kan de overeenkomst ontbinden in het geval van overmacht en is niet gehouden aan haar verplichtingen. De overeenkomst wordt dan eenzijdig ontbonden en kan, in overleg, eventueel op een later moment worden voortgezet.
14.4. Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen waarop Mentalmints redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, dien ten gevolge de opdracht niet of onvolledig uitgevoerd kan worden of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat Mentalmints niet in staat is om haar medewerking aan een opdracht te verlenen door ziekte of onvoorziene omstandigheden.

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. Mentalmints is niet aansprakelijk, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Mentalmints voor enige directe en-/ of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, tijdens de of ten gevolge van de uitvoering van de opdracht.
15.2. Mentalmints is niet aansprakelijk, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Mentalmints, voor enige directe en-/ of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan het eigendom van cliënt.
15.3. Mentalmints is niet aansprakelijk, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Mentalmints, voor enige directe en-/ of indirecte schade die cliënt heeft geleden ten gevolge van het niet (of niet volledig) doorgaan van de opdracht.
15.4. Aansprakelijkheid van Mentalmints is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de te leveren diensten.
15.5. Cliënt vrijwaart Mentalmints voor alle aanspraken van derden uit hoofde van deze cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mentalmints.

16. AFSPRAKEN AFZEGGEN/WIJZIGEN
16.1. Afspraken dienen door cliënt uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de kennismaking/ het onderzoek en/of de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is Mentalmints gerechtigd de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen. Bij een no-show op de gratis kennismaking wordt 90 euro in rekening gebracht bij cliënt. Dit betekent dat de cliënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur dient cliënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.
16.2. Bij drie achtereenvolgende wijzigingen van een afspraak of annulering van een afspraak door cliënt kan Mentalmints ertoe besluiten verdere afspraken of behandeling niet voort te zetten.

17. PERSOONSGEGEVENS
In het belang van het onderzoek en behandeling van cliënt slaat Mentalmints persoons- en gezondheidsgegevens van cliënt op in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Mentalmints bewaart de informatie op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Alleen geautoriseerde medewerkers die betrokken zijn bij de administratie, intake, diagnostiek en behandeling hebben toegang tot de informatie. Zij zorgen voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens van cliënt en hebben een geheimhoudingsplicht.
Mentalmints bewaart alleen die informatie die relevant is, en waartoe Mentalmints verplicht is vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO verplicht Mentalmints het dossier van cliënt 15 jaar te bewaren. Indien cliënt het dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kan cliënt hiervoor een verzoek indienen. Het dossier van jongeren tot 18 jaar bewaart Mentalmints totdat zij 34 jaar zijn (15 jaar na de 18e verjaardag). Voor een uitgebreide verklaring verwijzen wij cliënt door naar het Privacyreglement. Het privacyreglement is beschikbaar op https://mentalmints.nl/privacyreglement
Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft cliënt toestemming aan Mentalmints om persoons- en gezondheidsgegevens van cliënt op te slaan en te verwerken.

18. UITGIFTE VAN INFORMATIE
Cliënt vindt de richtlijnen beschreven in de bijlage van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Indien Mentalmints derden informatie geeft over de behandeling van cliënt gebeurt dat alleen na schriftelijke toestemming van cliënt. Wij gaan er vanuit, dat cliënt na acceptatie van deze algemene voorwaarden toestemming geeft voor overleg en informatie uitwisseling met de huisarts van cliënt. Dit betreft zowel correspondentie (bijv. een ontslagbrief, een brief over de intake) als telefonisch overleg. Cliënt heeft op verzoek inzage in de verslaglegging.

19. VERKLARINGEN
Het kan voorkomen dat derden de cliënt vragen om een verklaring. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verklaring voor een verzekering, een urgentieverklaring voor een woning, of andere schriftelijke getuigenissen. Het op schrift stellen van een verklaring vereist deskundigheid en objectiviteit. Op het moment dat cliënt een behandelrelatie met Mentalmints aangaat is de behandelaar per definitie niet objectief meer; Mentalmints en cliënt hebben dan een vertrouwensrelatie. Om deze reden schrijft Mentalmints geen verklaringen uit.

20. COMMUNICATIE VIA E-MAIL & WHATSAPP
E-mail is een uitstekend middel om praktische zaken te regelen. Bevestigen wanneer en hoe laat de cliënt de behandelaar ziet, een afspraak wijzigen – kan per e-mail/app. Mentalmints verstuurt facturen via e-mail nadat cliënt zijn emailadres bij Mentalmints bekend heeft gemaakt. Behandelen via elektronische weg is alleen toegestaan via beveiligde verbinding mits cliënt toestemming geeft om via een onbeveiligd platform te communiceren. Mentalmints is voorzichtig met persoonsnamen of gebruikt deze bij voorkeur in het geheel niet. Mocht Mentalmints toch mailen over de inhoud van de behandeling, dan maakt Mentalmints gebruik van Zivver. Dit is een platform van een Nederlands bedrijf welke beveiligd e-mail verkeer mogelijk maakt. Hiermee voldoet Mentalmints aan de AVG wetgeving en de NTA 7516 norm. De NTA 7516 is de norm voor veilige ad hoc communicatie van gezondheidsinformatie. Deze norm is gemaakt door de NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, het Informatieberaad Zorg en gemeenten.

21. KLACHTRECHT
Indien cliënt niet tevreden is met de behandeling kan cliënt een klacht indienen. Cliënt kan een klacht indienen bij het NIP en/of een tuchtrechtelijke klacht indienen binnen het kader van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Echter, het is de bedoeling dat Mentalmints en cliënt eerst in overleg gaan om te zien of het conflict niet anders op te lossen is. Indien dat niet lukt dan brengt de behandelaar van cliënt, de cliënt op de hoogte van de procedures. Hiernaast is er de mogelijkheid om geschillencommissie Zorg algemeen in te schakelen.

22. GESCHILLEN

Bij geschillen wordt een onafhankelijke geschillencommissie inschakelt. Mentalmints is aangesloten bij Geschillencommisie zorg algemeen. De geschillenregeling is beschikbaar op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/zorg-algemeen/

23. WIJZIGINGEN
Mentalmints behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie wordt gepubliceerd op de website: www.mentalmints.nl/algemene-voorwaarden

Heeft deze informatie je verder geholpen?

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.

Naar de inhoud springen