Algemene voorwaarden

Inleiding

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is verdeeld in drie circuits. De eerstelijnszorg richt zich op de behandeling van lichte psychische klachten. De tweede lijn biedt langerdurende behandelingen voor complexere problematiek. De derde lijn bestaat uit supraregionale gespecialiseerde klinieken en dagbehandelingen.

1.    Definities

De opdrachtnemer: Mentalmints

De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot levering van diensten.

2.    Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Mentalmints en de opdrachtgever.

3.    Behandelplan

Na de intake stelt de behandelaar een behandelplan op welke met u wordt doorgenomen. Dit is een voorstel. U heeft invloed op de uiteindelijke versie, het kan zijn dat de behandelaar vanuit zijn/haar expertise bepaalde beslissingen neemt waar u zich niet helemaal mee kunt verenigen. In dat geval zal er altijd worden gekeken naar de mogelijkheden om het behandelplan zoveel mogelijk naar uw wens vorm te geven. Indien u akkoord bent met het behandelplan wordt u gevraagd het plan te signeren. Vervolgens informeert de behandelaar uw huisarts over de inhoud van het behandelplan.

4.    Crises

Elk persoon kan in crisis raken. Het is mogelijk dat iemand zijn of haar gedrag niet meer in de hand kan houden. Gedachten aan zelfmoord kunnen de vorm aannemen van concrete plannen, of agressieve gevoelens gaan leiden tot gevaarlijk gedrag. Dergelijke problemen passen niet bij een eerstelijnsbehandeling. Uw behandelaar zal proberen in te schatten of u dergelijke risico’s loopt en mocht dat zo zijn, dan wordt u doorverwezen naar de tweedelijnszorg. U kunt ook zelf tot de conclusie komen dat u het niet uitsluit in crisis te raken. Dan ligt er bij u de verantwoordelijkheid dit bij de intake aan te geven.    

5.    Offertes

 

 • De offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn tot nader genoemde periode geldig.

6.    Betalingen

 

 • Opdrachtnemer stuurt binnen een tot zeven dagen na de onderzoeks- en/of behandelings- datum een factuur naar de opdrachtgever.
 • De door opdrachtnemer aan de opdrachtgever gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
 • Indien door de opdrachtgever aan opdrachtnemer machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan op zeven dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.
 • Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de opdrachtgever in verzuim.
 • Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal opdrachtnemer de opdrachtgever eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt opdrachtnemer de opdrachtgever uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.
 • Voldoet de opdrachtgever binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.
 • Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

7.    Onvolledig traject

 

 • Indien na de intake blijkt dat opdrachtnemer geen passende zorg kan leveren voor opdrachtgever, wordt het product ‘onvolledig traject’ in rekening gebracht bij opdrachtgever.

8.    Eigen bijdrage

 

 • Bij specialistische zorg (SGGZ) wordt er per sessie een eigen bijdrage betaald door opdrachtgever aan opdrachtnemer. Deze eigen bijdrage van 35,- euro per sessie wordt na de sessie voldaan. In overleg kan dit op maandbasis gefactureerd worden.

9.    Overmacht en ontbinding

 

 • Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever kan uitsluitend via een aangetekend schrijven.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever binnen een maand voor het starten van de opdracht, is opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd. Bij eerdere annulering worde 50 % van de kosten in rekening gebracht.
 • Opdrachtnemer kan de overeenkomst ontbinden in het geval van overmacht en is niet gehouden aan haar verplichtingen. De overeenkomst wordt dan eenzijdig ontbonden en kan, in overleg, eventueel op een later moment worden voortgezet.
 • Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen waarop opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, dien ten gevolge de opdracht niet of onvolledig uitgevoerd kan worden of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat opdrachtnemer niet in staat is om haar medewerking aan een opdracht te verlenen door ziekte of onvoorziene omstandigheden.

10.         Aansprakelijkheid

 

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer voor enige directe en-/ of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, tijdens de of ten gevolge van de uitvoering van de opdracht.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, voor enige directe en-/ of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan het eigendom van opdrachtgever en-/ of deelnemer.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, voor enige directe schade die opdrachtgever en-/ of deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet (of niet volledig) doorgaan van de opdracht.
 • Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de te leveren diensten.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van deze opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

 

11.         Persoonsgegevens

 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Voor een uitgebreide verklaring verwijzen wij u door naar de Privacyverklaring

12.         Uitgifte van informatie

U vindt de richtlijnen beschreven in de bijlage van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Indien wij derden informatie geven over uw behandeling gebeurt dat alleen na uw schriftelijke toestemming. Wij gaan er vanuit, dat u na acceptatie van deze algemene voorwaarden toestemming geeft voor overleg en informatie uitwisseling met uw huisarts. Dit betreft zowel correspondentie (bijv. een ontslagbrief, een brief over de intake) als telefonisch overleg. Vanzelfsprekend heeft u inzage in de verslaglegging.

13.         Verklaringen

Met enige regelmaat verzoeken cliënten een verklaring te schrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verklaring voor een verzekering, een urgentieverklaring voor een woning, of andere schriftelijke getuigenissen. Het op schrift stellen van een verklaring vereist deskundigheid en objectiviteit. Op het moment dat u een behandelrelatie met ons aangaat is de behandelaar per definitie niet objectief meer;  wij hebben dan een vertrouwensrelatie. Om deze reden schrijven wij geen verklaringen uit.

14.         Communicatie via E-Mail & Whatsapp

E-mail is een uitstekend middel om praktische zaken te regelen. Bevestigen wanneer en hoe laat u uw behandelaar ziet, een afspraak wijzigen – graag per e-mail/whatsapp. Wij versturen facturen via e-mail  nadat u uw emailadres bij ons bekend heeft gemaakt.  Behandelen via elektronische weg is alleen toegestaan via beveiligde verbinding mits u toestemming geeft om via een onbeveiligd platform te communiceren. We zijn voorzichtig met persoonsnamen of gebruiken deze bij voorkeur in het geheel niet.  Mochten wij toch mailen over de inhoud van de behandeling, dan maken wij gebruik van Zivver. Dit is een platform van een Nederlands bedrijf welke beveiligd e-mail verkeer mogelijk maakt. Hiermee voldoen wij aan de AVG wetgeving en de NTA 7516 norm. De NTA 7516 is de norm voor veilige ad hoc communicatie van gezondheidsinformatie. Deze norm is gemaakt door de NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, het Informatieberaad Zorg en gemeenten.

15.         Klachtrecht

Indien u niet tevreden bent met de behandeling kunt u een klacht indienen. Er zijn twee mogelijkheden. U kunt een klacht indienen bij het NIP en/of u kunt een tuchtrechtelijke klacht indienen binnen het kader van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Echter, het is de bedoeling dat wij eerst in overleg gaan om te zien of het conflict niet anders op te lossen is. Indien dat niet lukt dan brengt uw behandelaar u op de hoogte van de procedures.

16.         Afspraken afzeggen

 Afspraken door deelnemer moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de kennismaking/ het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is opdrachtgever gerechtigd de gereserveerde tijd van de deelnemer bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij een no-show op de gratis kennismaking wordt 90 euro in rekening gebracht.

17.         Geschillen

De rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd de geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

 

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht.
Call Now Button

Vrijblijvend kennismaken

We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee in Rotterdam of Zoetermeer. We nemen de tijd en luisteren naar jouw verhaal.